مسابقه صندلی مقوایی 93

همزمان با هفته پژوهش ، موسسه آموزش عالی مغان برگزار میکند.

همزمان با هفته پژوهش ، موسسه آموزش عالی مغان برگزار میکند.

رتبه بندی بر اساس فرمول ذیل محاسبه میگردد:

Ra=(t/60)2* w1/(w2)3

w1=وزن شخص بر حسب کیلوگرم

w2=وزن سازه بر حسب کیلوگرم

t=زمان بر حسب ثانیه

 

نکته: با توجه به فرمول رتبه بندی وزن سازه به توان سه اعمال میگردد فلذا هرچقدر وزن سازه سبک تر باشد تاثیر بسزایی در رتبه نهایی خواهد داشت.

 

نکته مهم : هرگونه تخلف از قوانین بنا به صلاحدید داوران مسابقه در روز بارگذاری منجر به حذف تیم شرکت کننده از رده بندی نهایی می شود.